гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Б.Л.Лизинг АД емитира пета поред емисия корпоративни облигации.

През Юли 2013г. Б.Л.Лизинг АД сключи 5-ти по ред заем за корпоративни облигации.

Параметри на емисията:
- Размер: 3 млн. евро;
- Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвъряеми, обезпечени, неконвертируеми;
- Брой на облигациите, единична номинална стойност на една облигация: 3 000 бр. с номинална стойност 1 000 евро за облигация;
- дата, от която започва да тече срокът до падежа: 18 Октомври 2013г.;
- матуритет: 5 години - до 18.07.2018г.