гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

"Б.Л.Лизинг" АД емитира четвърта поред емисия облигации.

"Б.Л.Лизинг" АД, гр. София съобщава за сключването на облигационен заем чрез издаване на четвърта емисия корпоративни облигации.

Облигационният заем е отпуснат при следните параметри:
- Размер: 3,5 млн. евро;
- Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвъряеми, обезпечени, неконвертируеми;
- Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация: 3 500 бр. при номинална стойност 1 000 евро за облигация;
- дата, от която започва да тече срокът до падежа: 1 Ноември 2012г.;
- матуритет: 5 години;

- дати на падежите за лихвените плащания: 01.02.2013 г., 01.05.2013 г., 01.08.2013 г., 01.11.2013 г.; 01.02.2014 г., 01.05.2014 г., 01.08.2014 г., 01.11.2014 г., 01.02.2015 г., 01.05.2015 г., 01.08.2015 г., 01.11.2015 г., 01.02.2016 г., 01.05.2016 г., 01.08.2016 г., 01.11.2016 г., 01.02.2017 г., 01.05.2017 г., 01.08.2017 г., 01.11.2017 г.;
- дати на падежите за плащания по главницата: 10 равни вноски на датите на последните лихвени плащания, както следва -  01.08.2015 г., 01.11.2015 г., 01.02.2016 г., 01.05.2016 г., 01.08.2016 г., 01.11.2016 г., 01.02.2017 г., 01.05.2017 г., 01.08.2017 г., 01.11.2017 г.;

В случай, че датата на плащане по лихва и/или главница се падне в неработен ден, всички плащания се извършват на следващия работен ден.
- ISIN код на емисията: BG2100021125

Към днешната дата дружеството е изплатило изцяло две емисии корпоративни облигации, всяка в размер на 3 млн. евро. Третата емисия на Б.Л.Лизинг АД с ISIN код BG2100017081 и падеж 23.07.2013 год. е частично изплатена и успешно се търгува на БФБ в Сегмент за облигации.

Статията - в Money.bg http://money.bg/news/id_276028437