гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

За нас

Б.Л.ЛИЗИНГ АД, ЕИК 175043618 е вписано в Регистъра на финансовите институции към БНБ - http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSFinansInstitution/BSFIRegistrers/BSFIReg_Introduction/index.htm.

Дружеството е основано през 2000г. с основен предмет на дейност финансов лизинг. Б.Л.ЛИЗИНГ e акционерно дружество, разполагащо към момента със собствен капитал в размер на 2 758 хил. лева, разпределени в обикновени, поименни, налични акции с право на глас. Дружеството не е издавало акции на приносител или привилегировани такива. Във фокуса на основната дейност на дружеството попадат приоритетно продажбите на финансов лизинг към клиенти, категоризирани като „Малки и Средни Предприятия” на нови автомобили от марките КИА и СУБАРУ, както и лизинг на употребявани автомобили от същите марки. 

За периода на съществуването си дружеството е ползвало няколко револвиращи кредитни линии от различни банки, дълговете за които е погасило безпроблемно. Дружеството е усвоило изцяло 5 облигационни емисии с обща стойност 15 500 хил. евро, средствата от които са били влагани изцяло в основната му търговска дейност. Към момента първите 3 облигационни емисии са изцяло погасени. Последните две облигационни емисии са в процес на погасяване.

Пазарното присъствие Б.Л. ЛИЗИНГ АД се обуслява изцяло от тенденциите за развитие на свързаните с него дружества - доставчици на автомобили, като през годините партниращите помежду си дружества успяха да запазят и утвърдят пазарните си позиции, да се развият и позиционират трайно в автомобилния бранш. Основният доставчик на Б.Л. ЛИЗИНГ АД на автомобили, предмет на над 90% от лизинговите договори в портфейла на дружеството е КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ АД.

Като типична небанкова финансова институция, Б. Л. ЛИЗИНГ АД функционира благодарение на постоянно реинвестиране на собствения оборотен капитал в основната си дейност, без да финансира нетипични за същата проекти, но също така разчита и на дългосрочно привлечен финансов ресурс при подходящи условия, който да осигури на дружеството положителния тренд за дългосрочно развитие.

Сътрудничеството между Б.Л. ЛИЗИНГ АД и свързаните с него доставчици, но не само, са предпоставка за успешно и доходно бъдещо развитие. Квалифицираните ни служители предлагат качествено, бързо и гъвкаво обслужване. Предлагаме възможно най-подходящите решения за вас в най-кратки срокове. Обединени сме от идеята за адекватно удовлетворяване на клиентските потребности.