гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Програма "Стандарт"

Достъп до сайта

Б.Л.Лизинг АД ®
Всички права запазени.

"Б.Л.Лизинг", "B.L.Leasing", логото и вариантът на латиница са запазени търговски марки за услуги, собственост на Б.Л.Лизинг АД, регистрирани в Патентното ведомство на Република България.

Съдържание: Б.Л.Лизинг АД

Компоненти:

API: Innovasys
Leasing Calc: Speednet
Webdevelopment: Intermedia
CMS Система: Joomla Open Source, под GNU/GPL License.
Превод на български език на CMS Система: Иво Апостолов
Темплейт: Rockettheme RT Mercado от RocketTheme, LLC
Географска информация: Google Maps
Статистическа информация: Google Analytics

 

Срокове и условия

Достъпът, разглеждането и/или използването на този сайт се извършват съгласно следните Условия, другите условия или указания, посочени в сайта, както и съгласно приложимото законодателство, разпоредби и наредби, включително но не само законодателството, отнасящо се до търговските марки, авторските права, правото на тайна и публичност, порнографията, клеветата и законите за контролиране на износа. Използвайки настоящия сайт вие приемате и се съгласявате с горепосочените и със следните Условия:

1. Съдържание и точност на информацията. Б.Л.Лизинг АД полага разумни усилия и предприема нужните действия, стремейки се информацията, изображенията, текстовете или връзките (информацията), съдържащи се в този сайт да бъдат максимално точни и пълни. Б.Л.Лизинг АД не поема ангажименти и гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. По принцип Б.Л.Лизинг АД не поема никаква отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.

2. Авторски права: По принцип е незаконно да се копира, възпроизвежда или разпространяват информация или материали, обект на авторско право (вкл. снимки) без съгласието на собственика на авторското право. Освен ако изрично не е посочено друго, трябва да приемете, че всичко, които видите или прочетете в този сайт, е обект на авторско право и може да бъде използвано или копирано от вас само както изрично е посочено в сайта или в приложимите закони, или другояче само с изричното предварително писмено съгласие на Б.Л.Лизинг АД или на притежателя на авторското право. Тази забрана означава, че Вие нямате право да предавате, изменяте или преразпределяте никакви изображения или текст от този сайт без изричното предварително писмено съгласие на Б.Л.Лизинг АД или на притежателя на авторското право. Можете да сваляте и да печатате изображения и текст от сайта само за ваши лични нетърговски нужди. ОСВЕН ТОВА ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ВИЕ СТЕ ПРИТЕЖАТЕЛ ИЛИ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ, ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО, ПРЕДАДЕНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС. НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДА ДОВЕДЕ ДО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

3. Изображения. Всички изображения, съдържащи се или изложени от Б.Л.Лизинг АД в сайта, освен предадените от вас, са собственост на Б.Л.Лизинг АД или се използват от Б.Л.Лизинг АД със съгласието на притежателя на авторското право и на лицата (ако има такива), показани на тези изображения. По смисъла на т. 2 от настоящите разпоредби използването на някакви изображения (или части от тях) от Вас без изричното писмено съгласие на Б.Л.Лизинг АД или на притежателя на авторските права се забранява. НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДА ДОВЕДЕ ДО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

4. Порнографски или нецензурни материали. Уведомяваме Ви, че всякакви изображения, предоставени от Вас, ще се прегледат и проучат от Б.Л.Лизинг АД. Разбира се, всички изображения трябва да отговарят на приложимото законодателство по отношение на детската порнография, злоупотребата с деца, или по отношение на нецензурните или порнографските материали. Б.Л.Лизинг АД ще съобщава на органите на властта за всички установени нарушения на законодателството. Б.Л.Лизинг АД си запазва правото да откаже по свое лично и единствено усмотрение обработването или излагането на всякакви материали, които се считат за нежелателни.

5. Интелектуална собственост. Всички авторски права, наименования, лого и/или запазени марки, представени на сайта, са собственост на съответните им притежатели и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДОСТЪПЪТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ СЕ ИЗВЪРШВА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК, КАТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКО В САЙТА, ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ИЗЛОЖЕНО, БЕЗ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. ОСВЕН ТОВА Б.Л.ЛИЗИНГ АД НЕ НОСИ И НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, КАТО РИСКЪТ ПОЕМАТЕ ИЗЦЯЛО ВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНОТО: ПРЕКЪСВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВСЯКАКВИ ВРЪЗКИ ДО САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВСЯКАКЪВ ВИД КОМУНИКАЦИИ С ТРЕТИ СТРАНИ И ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ ДРУГО ИМУЩЕСТВО, ПРОИЗТИЧАЩИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДОСТЪПА ВИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ. Б.Л.ЛИЗИНГ АД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, НАРОЧНИ, НАКАЗУЕМИ ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ.

7. Промени и обновявания. Информацията е предоставена от Б.Л.Лизинг АД за удобство и може да се променя без предизвестие. Б.Л.Лизинг АД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме ви периодично да посещавате тази страница и да прочетете и се запознаете с текущите Условия, както и с целия сайт, за да се запознаете с всички Промени и Обновявания.